Câu Hỏi Thường Gặp  • Làm sao đánh được chử Việt bằng keyboard?

    Trả Lời: Khi bạn thấy trang web bằng tiếng Việt bạn có thể đánh bằng tiếng Việt trên trang đó. Khi đánh tiếng Việt nhớ đánh lá thư trước xong đánh những con số từ 1 tới 9 biểu hiệu cho dấu á,à,â, ả,ã vân vân ... Nhìn hình dưới đây để làm chuẩn.

    Vần á à ã â ơ ă đ
    Cần đánh a1 a2 a3 a4 a5 a6 o7 a8 d9 a61


    Hảy dùng cái ô dưới đây để tập đánh cho quen thuộc: